HOME PRODUCT PURCHASE ORDER CONTACT US
      
     การวัดขนาดไซส์แหวน

         วิธีที่ 1 วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
     1.  วัดจากแหวนที่ใส่อยู่ โดยวัดจากขอบด้านในเป็นหน่วย มม.
     2.  นำค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางไซส์
          วิธีที่ 2 วัดเส้นรอบวง
     1.  ตัดกระดาษเป็นแถบยาวขนาดความกว้างไม่เกิน 5 มม.
     2.  พันแถบกระดาษรอบโคนนิ้วมือที่ต้องการสวมแหวน โดยไม่ให้แน่น หรือหลวมเกินไป
          *หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีข้อนิ้วใหญ่ ควรวัดขนาดโดยการพันแถบกระดาษบริเวณข้อนิ้วแทนการ
           พันบริเวณโคนนิ้ว

     3.  ใช้ปากกา หรือดินสอทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงตำแหน่งบริเวณแถบกระดาษที่พันรอบนิ้วมือ
     4.  ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวจากปลายกระดาษถึงบริเวณสัญลักษณ์ที่ทำไว้เพื่อหาเส้นรอบวงของ
              นิ้วมือ โดยใช้หน่วยเป็น มม. แล้วนำมาเทียบกับตารางไซส์

ไซส์แหวน เส้นรอบวง (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง
47 47.1 15
48 48 15.3
49 49 15.6
50 50.2 16
51 51.2 16.3
52 51.8 16.5
53 53.4 17
54 54 17.2
55 55 17.5
56 55.9 17.8
57 56.5 18
58 58.1 18.5
59 59 18.8
60 59.7 19
63 62.8 20
66 65.9 21
68 67.5 21.5